Physicians

הכנה לבדיקה

על מנת שהרופא יוכל לראות בבירור את דופן המעי, המעי חייב להיות נקי לגמרי ממזון ומנוזלים. לשם כך כשלושה ימים לפני הבדיקה יש לצרוך דיאטה מיוחדת וביום שלפני הבדיקה לשתות חומר הגורם לריקון המעיים כדוגמת מרוקן.

חשוב להדגיש כי לא ניתן לבצע את הבדיקה במידה והריקון של המעי אינו מוחלט. לכן, יש להקפיד למלא אחר כל ההנחיות הנמצאות בפרק הכנה לקולונוסקופיה.
חשוב להדגיש כי לא ניתן לבצע את הבדיקה במידה והריקון של המעי אינו מוחלט. לכן, יש להקפיד למלא אחר כל ההנחיות הנמצאות בפרק הכנה לקולונוסקופיה.